Adatvédelmi nyilatkozat - ClicXoft programok

Tartalomhoz ugrás

Főmenü:

Adatvédelmi nyilatkozat

Nyilatkozatok

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Adatvédelmi tájékoztató
A jelen közlemény célja, hogy szolgáltatásaink minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).
ClicXoft internetes honlapjának ( www.clicxoft.hu) meglátogatásával, illetve személyes adatai megadásával, önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait a szükséges mértékben és ideig szabályszerűen kezeljük.

Az adatkezelő és adatfeldolgozó adatai:
Dr Dózsa András Egyéni Vállalkozó
Székhely: 1112 Budapest, Eper u. 6/a.
Adószám: 66610359-1-43
Email:i drda@clicxoft.hu
Tel: +36 30 9321 950

Személyes adatok:
Azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók az alábbi módokon kerülhetnek a kezelésünkbe:
  • Ön adja meg az adataidat, amikor kitölti űrlapjainkat;
  • ha árajánlatot kér, megrendelést indít;
  • ha kedvezményt igazoló dokumentumot küld el;
  • ha személyes kapcsolatba lép velünk (levélben, telefonon, e-mailen).

Adatkezelés:
A www.clicxoft.hu látogatása során az Ön adatainak felelős kezelője Dr Dózsa András.
  • Azok a látogatók, akik a honlapon megtalálható űrlapok valamelyikét kitöltik, személyes adataikat önként bocsátják a rendelkezésünkre. Hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adatait a szükséges mértékben és ideig szabályszerűen kezeljük.
  • Az árajánlatkérés, megrendelés, vagy más célból velünk kapcsolatba lépő látogatóink a weboldalon keresztül megadott, a személyükhöz köthető adatait (például név, e-mail cím, telefonszám) kizárólag arra a célra használjuk fel, mely miatt látogatónk az adatot megadta.
  • A megrendelés, licencküldés vagy újraküldés során ügyfeleinket a számukra kiadott licencazonosítóval, valamint nevükkel (cégnevükkel), adataival (adószám), e-mail címükkel és postai címükkel (székhelyükkel) azonosítjuk, egyéb személyes adat (például születési dátum, édesanyja neve) megadását nem kérjük, nem tároljuk.
  • Kedvezmény igénybevétele esetén a részünkre megküldött igazoló dokumentumokat kizárólag ellenőrzésre használjuk fel és az ellenőrzés után azokat továbbítjuk a szoftver disztribúció felé (lentebb adattovábbítás címszó) licencelési céllal, a kedvezmény érvényesítéseként.
  • Szolgáltatásaink (www.clicxoft.hu ) számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért Dr Dózsa András nem vállal felelősséget.
  • Egyes szolgáltatásaink egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el felhasználóink számítógépén. A cookie-k kizárólag felhasználói kényelmi funkciókat szolgálnak, más célra nem vesszük őket igénybe. A cookie-fogadás felhasználói tiltása szolgáltatásaink igénybevételének nem akadálya.
  • Adatok megadása során, ha a személyes adatait megadó 16. életévét betöltött kiskorú, akkor az érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.

Adatfeldolgozás:
A honlap üzemeltetéséhez és egyben a látogatók adatainak kezeléséhez külső szervezetet (adatfeldolgozót) nem veszünk igénybe.

Adattovábbítás:
Kezelésünkbe kerülő személyes adatokat Dr Dózsa András harmadik személy számára nem továbbítja, kivétel a hatóságok - bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, közigazgatási hatóság, Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság vagy jogszabály felhatalmazása alapján egyéb hatóság -, amelyek részére a pontos cél és az adatok körének megjelölésével kötelesek vagyunk kiadni azokat.

Adattárolás, archiválás:
Kezelésünkbe kerülő személyes adatokat (e-mail, ajánlatkérő, megrendelő, kapcsolat felvevő űrlapok adatai) az alábbiak szerint tároljuk.
  • Microsoft Outlook levelező rendszer archív mappái
  • File szinten témák szerint archiválva merevlemezen.
  • Nyomtatott formátumban lefűzve.
Az archiválás célja az esetleges licenc újraküldés, pótlás megvalósítása, szupport célú kapcsolatfelvétel.
A tárolt adatokat marketing célra nem használjuk fel, hírleveleket nem küldünk. A nyomtatott formátumban tárolt adatokat 1 év után megsemmisítjük.

Nyilvánosságra hozatal:
A kezelésünkbe kerülő személyes adatokat nyilvánosságra nem hozzuk, nem tesszük hozzáférhetővé más számára.

Általános adatvédelmi nyilatkozat:
  • Dr Dózsa András az adatok kezelésekor és az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenysége során az adatvédelmi gyakorlatnak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, illetve az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.
  • Dr Dózsa András a Felhasználó csak azon személyes adatait kezeli - az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig -, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
  • Dr Dózsa András biztosítja a Felhasználót, hogy a törvényben meghatározott módon gondoskodik a személyes adatok biztonságáról. Továbbá a Felhasználó valóságnak nem megfelelő adatait írásban megküldött kérelmére bármikor helyesbíti, illetve a Felhasználó írásbeli kérésére törli, megsemmisíti.

Adatvédelmi nyilatkozat (tájékoztató) hatálya:
  • Dr Dózsa András bármikor jogosult a jelen Adatvédelmi nyilatkozat (tájékoztató) egyoldalú módosítására azzal, hogy a módosítás a már megkapott adatokat, visszaigazolt megrendeléseket nem érinti.
  • A jelen Adatvédelmi nyilatkozat (tájékoztató) és a visszaigazolt megrendelés közötti eltérés esetén, a visszaigazolt megrendelés rendelkezései az irányadóak.

Az érintettek jogai és érvényesítésük:
Látogatóink, felhasználóink, ügyfeleink az alábbiakat kérelmezhetik Dr Dózsa András, mint adatkezelőnél:
  • tájékoztatást személyes adataik kezeléséről írásban,
  • személyes adatainak helyesbítését, valamint személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.
  • Az érintett kérelmére Dr Dózsa András, mint adatkezelő, tájékoztatást ad az érintett általa kezelt általa feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
  • Dr Dózsa András, mint adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró, jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
  • Dr Dózsa András, mint adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban (e-mail) tájékoztatást nyújt. A tájékoztatás nyújtása ingyenes.
  • Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Dr Dózsa András, mint adatkezelő, rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.
  • A személyes adatotokat Dr Dózsa András, mint adatkezelő az alábbi esetekben törli:
- kezelése jogellenes;
- az érintett kéri;
- az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
- az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
- azt a bíróság vagy a hatóság elrendelte.
- törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
  • Dr Dózsa András, mint adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
  • Dr Dózsa András, mint adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, a legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, írásban (e-mail) értesíti. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.
  • Az érintett írásban (e-mail) tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Dr Dózsa András, mint adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Záró rendelkezések, jogvita:
  • Az érintett felek a közöttük létrejött adatkezelésből eredő vitáikat megkísérlik békés úton, megegyezéssel, peren kívül rendezni, melynek érdekében kötelesek személyes egyeztetést kezdeményezni.
  • Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre vagy a másik fél attól elzárkózik, úgy a felek a jogvitájukra, a hatáskörébe tartozó ügyekben területileg illetékes Bíróság, adatvédelmi ügyekben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság kizárólagos illetékességét kötik ki.
  • Dr Dózsa András kijelenti, hogy a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban (tájékoztató) nem szabályozott előírások tekintetében a mindenkor hatályos magyar jogszabályok rendelkezéseit tekinti irányadónak.

ClicXoft.Office a DIGITÁLIS IRODA kulcsa!
Powered by WebsiteX5
(C) Dr. Dózsa Andrés * 2019
I
I
I
... office apps & more
I
I
Vissza a tartalomhoz | Vissza a főmenühöz